divendres, de maig 25, 2007

La participació en "Les municipals"

L’article que avui us presento és un article ja publicat anteriorment però donat que som just a un dia de les eleccions municipals hi trobat adient tornar a publicar aquesta reflexió.

Crec que tots hem de reflexionar respecte als índex de participació en la vida democràtica, sí, es tracta d’això, de la participació en la vida democràtica d’un país, en aquest cas d’un poble. La democràcia es sustenta en el ciutadà, en la participació activa del ciutadà per escollir el seus representants (democràcia representativa) i en la participació social entre eleccions (democràcia participativa), si aquesta participació falla, comença a fallar la democràcia o millor dit la democràcia s’enfebleix.

Culpables, tots, el polítics pot ser per que cal que s’apropin més a les demandes concretes i reals del ciutadà, que aquest sigui escoltat de manera més directa. Però també pot ser que el ciutadà caigui en la temptació de refugiar-se en aquest individualisme que caracteritza masses vegades la nostra societat. I si malauradament es donen les dues circumstàncies negatives alhora, es quan la distància entre uns i altres es converteix en insalvable. Per tant cal que tots plegats i pensem, ens hi juguem el nostre futur i el dels nostres fills, una democràcia dèbil permet l’entrada a la vida política de postures extremes, donada l’abstenció de la majoria.

Les municipals”, és aquella expressió que s’utilitza normalment per referir-nos a les eleccions municipals, en aquest cas molt properes, el 27 de maig del 2007. A Sant Quirze es dona una paradoxa, encara que no només al nostre poble, a “les municipals” el resultat de l’abstenció és molt superior que el de les autonòmiques i el de les estatals. Parlo de paradoxa per que és precisament des de l’acció municipal a on és generen molta part del serveis que “ens tocaran la pell”, com la neteja, el manteniment de la via pública, el transport, els serveis esportius, culturals, socials, la gestió urbanística, la creació d’espais i racons per l’esbarjo, la política de joventut, etc. Cal desfer la paradoxa, cal i és necessària la implicació de tots el veïns i veïnes en triar la opció política que gestionarà durant 4 anys la vida del nostre municipi, tots plegats en primer lloc som ciutadans i cal que tots ens impliquen per tenir un Sant Quirze millor.

El nostre mediambient, el de tots


En els últims anys la nostra societat ha anat prenent consciència dels problemes mediambientals. Activitats humanes i serveis públics tradicionals són avui considerats des d’una perspectiva mediambiental. Aquesta conscienciació ha vingut determinada principalment pels efectes que sobre l’entorn en general, tant el natural com l’urbà, ha provocat un determinat desenvolupament. A mesura que el nostre benestar general s’incrementava aquests efectes han anat progressivament quedant més palesos: majors índexs de contaminació atmosfèrica, de sorolls, rius bruts, abocaments incontrolats, etc. Amb l’actual model de desenvolupament i amb l’actual consum del nostre patrimoni i recursos, el futur de les noves generacions es veu hipotecat.

Davant aquest context, la política ambiental del PSC assumeix els principis mediambientals com a essencials, fent que el valor ambiental impregni de forma horitzontal el conjunt de les polítiques.

Des d’aquest punt de vista, entenc que cal incidir en quatre grans línies:

1.-Tenir un àmbit urbà sostenible com a garantía del nostre entorn natural.

2.-Crear eines de gestió i urbanístiques per protegir l’entorn natural.

3.-Gestió racional i integral dels recursos i energies de consum públic.

4.-Buscar la corresponsabilitat social en la sostenibilitat.

dijous, de maig 24, 2007

L'Educació, un dret de ciutadania


L’educació pública i de qualitat, ha estat sempre una de les nostres prioritats. Defensem una definició d’educació com a dret de ciutadania, un dret desenvolupat al llarg de tota la vida i que és cabdal en el desenvolupament humà, cultural i social.

Cal partir d’una consideració àmplia del fet educatiu. L’educació no és un patrimoni exclusiu de l’escola. Darrerament, l’escola ha hagut de fer front a noves situacions, com l'elevat fracàs escolar, l'augment de comportaments d'assetjament escolar, la violència, etc.

La resposta als nous reptes requereix de la implicació directa i activa del conjunt d'agents socials i educatius. Cal posar de relleu que el principal paper educatiu el té la família, i en aquest sentit, cal facilitar als pares i mares espais i instruments que els permetin exercir aquesta responsabilitat.

També el territori és un agent educatiu per ell mateix, que genera sinergies entre els àmbits de socialització (escola, famílies, entitats, empreses, etc.). Sota aquest visió s’han d’articular les polítiques educatives municipals, inserint-se en l’escola, en la comunitat educativa, en els agents econòmics i en les xarxes socials.

dimecres, de maig 23, 2007

L'escola bressol pública


Donada la importància que els primers anys de vida tenen per al desenvolupament intel·lectual i relacional dels infants, i degut als canvis introduïts en el mercat laboral la demanda de places d’escola bressol no ha fet més que augmentar.

Avui les famílies fan front a importants dificultats per conciliar la vida laboral i la cura dels fills/es, en un context en que els dos membres de la família, o bàsicament la mare sense parella, mantenen l’activitat laboral. Aquestes dificultats augmenten quan la família extensa (fonamentalment els avis i àvies) no pot donar suport en la cura dels infants.

Cal partir de la constatació que l’educació dels infants de 0 a 3 anys és una responsabilitat compartida per les famílies, els professionals de l’educació, els agents socials i les administracions.

Cal per tant que el conjunt d’administracions (Ajuntament i Generalitat) continuem treballant per garantir l’accés dels infants a l’educació de 0 a 3 anys a una educació pública i de qualitat, i ho farem guiats tant per raons educatives com per facilitar la conciliació.

dimarts, de maig 22, 2007

Civisme, un compromís col.lectiu


Més de vint-i-cinc anys de governs locals democràtics han permès crear una nova relació entre el ciutadà i els pobles i ciutats. Quines estratègies han d’aplicar els municipis per enfortir el vincle cívic entre ciutadans i les seves poblacions?

La resposta a la pregunta és fonamental, especialment en aquells municipis, com el nostre, on es donen les condicions per que el vincle cívic i el sentiment de pertinença no estigui consolidat.

La relació entre les persones és molt important, però també és bàsica la relació entre la persona i el nostre poble. Volem projectar un model de poble feta a la mida de les persones.

El principal patrimoni de la nostra població és la seva gent. Gent diversa, amb interessos diferents i amb ideals, de vegades, confrontats. És molt important fomentar els valors de la convivència ciutadana i de la pedagogia en la resolució de conflictes:

1.-La convivència i la seguretat no es poden pensar desvinculades del respecte i el civisme.

2.-L’educació estableix els fonaments dels valors democràtics i de convivència. Els primers escenaris educadors són la família i l’escola, i han de cooperar amb els ajuntaments.

3.-Cal enfortir el sentit de corresponsabilitat de tots els agents socials en favor de la convivència i el civisme.

4.-Cal desplegar campanyes de comunicació per difondre els valors de la convivència i el civisme.

5.-Crearem la figura dels agents cívics per la resolució i mediació en els conflictes de la quotidianitat .

dilluns, de maig 21, 2007

L'habitatge protegit a Sant QuirzeA mitjans dels anys ’90 els preus de l’habitatge iniciaren un accelerat creixement, aquest fet i la falta d’actuació de les administracions competents ens ha portat a una situació en la qual els grups de població menys afavorits, (joves, nouvinguts, famílies de rendes modestes), tenen dificultats per accedir a un habitatge digne.

El món local no disposa de competències ni recursos en matèria d’habitatge, més enllà de les corresponents al planejament i la gestió urbanística . No obstant això els municipis han promogut habitatge assequible, però no és suficient.

A la manca d’habitatges protegits hem d’afegir un procés de degradació del parc d'habitatges més antic, aparició de problemes d'accessibilitat (particularment on viu gent gran).

També existeix la necessitat d’augmentar la bossa d’habitatges de lloguer assequible amb el protagonisme dels ajuntaments, reforçant les seves competències, i gestionant les bosses públiques de lloguer.

Tot això comporta que a Sant Quirze cal fer un gran esforç per triplicar aquests propers quatre anys la quantitat de pisos de protecció posats a disposició del nostres ciutadans, ja siguin de lloguer o de compra i dirigits als col·lectius de:

1.-joves.
2.-pisos tutelats per a la gent gran en situació de dependència.
3.-habitatges adaptats i accessibles per a les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
4.-habitatges per a nous models de famílies (monoparentals).

divendres, de maig 18, 2007

La seguretat avui


La seguretat ha esdevingut una de les principals exigències de la ciutadania. La visió majoritària sobre què vol dir “seguretat” no la restringeix als fets delictius sinó que la considera un concepte ampli que comprèn el gaudi de tot allò que condicona el nostre benestar.

Garantir la seguretat ciutadana és un objectiu prioritari. Cap ciutadà ni ciutadana, sigui quina sigui la seva situació, ha de quedar privat del dret a estar i sentir-se segur.

La prevenció ha de ser un element bàsic en la nostra política local de seguretat. Hem d’actuar contundentment contra els petits delictes i els actes incívics que generen un fort sentiment d’inseguretat i desordre.

Pel que fa a la seguretat viària, cal efectuar accions educatives en aquest àmbit per tal de fomentar els valors i les bones pràctiques entre la ciutadania.

Algunes de les propostes que cal aplicar son:

-Coordinació. Fer efectiva la coordinació dels cossos policials que actuen a la ciutat.

-Policia de barri. Un model de seguretat que inclogui la presència d’unitats policials als barris de les ciutats, així com un temps de resposta màxim.

-Transversalitat. Per millorar la seguretat cal que les polítiques educatives, socials, de promoció econòmica, de mobilitat, urbanístiques, etc, estiguin degudament coordinades amb les polítiques de seguretat.

-Junta Local de Seguretat, presidida per l’Alcalde, per coordinar tots els processos de diagnosi, prevenció i actuació en matèria de seguretat.

-Plans locals de seguretat, com a eines per a la prevenció integral dels actes delictius, i d’altra banda, com a eines que permeten la participació ciutadana.

dimecres, de maig 16, 2007

Trobada a Les Fonts i Parc de Les MorisquesEl passat diumenge dia 13 vam poder compartir novament amb els veïns i veïnes de Les Fonts i amb els que també van passar per la nostra paradeta situada al parc de les Morisques, les inquietuds de tots plegats davant les imminents eleccions municipals del proper dia 27 de maig.

Agrair a les moltes persones que es van apropar l’interès mostrat, així com les seves consideracions i reflexions per fer entre tots aquest Sant Quirze millor que tots desitgem d’una vegada per totes.
Gràcies.